فرآیند های اداره خدمات آموزشی

  فرآیندهای اداره خدمات آموزشی
  فرآیند ثبت نام از پدیرفته شدگان آزمون کنکور سراسری
  فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
  فرآیند دانشجویان انتقالی از دانشگاههای داخل  کشور(فرزندان هیات علمی 5% شاهد ، کمیسیون موارد خاص و ...)
  فرآیند مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
  فرآیند اعلام فراغت از تحصیل
  فرآیند تمدید اقامت دانشجویان اتباع خارجی
  فرآیند ارسال ریز نمرات دانشجویان به دانشکده ها و موسسات ذیربط
  فرآیند تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای طرح در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه ، کمیته منطقه ای و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
  فرآیند خروج از كشور جهت انجام امور علمي، زیارتی و سیاحتی
  فرآیند صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل
  فرآیند صدور گواهی برای آزمون مقطع بالاتر
  فرآیند صدور معرفی نامه جهت گذراندن سمینار ، پروژه و پایان نامه
  فرآیند استعلام تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی از تحصیل
  فرآیند بررسی ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان
  فرآیند ابلاغ آیین نامه ها ، دستور العمل ها ،بخش های آموزشی و برنامه ای درسی رشته های مختلف به دانشکده ها
  فرآیند درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام ظرفیت از طريق پرتال دانشگاهی و یا اعلام به وزارت متبوع
  فرآیند صدور کارت دانشجویی کامپیوتری