تمديد اقامت دانشجويان غير ايراني

  1. دريافت فرم گواهي اشتغال به تحصيل مشتمل بر وضعيت تحصيلي از دانشكده مربوط
  2. مراجعه به پرونده دانشجو و بررسی وضعیت تحصیلی وی
  3. تهيه نامه جهت اعلام وضعيت دانشجويان غير ايراني به امور بین الملل دانشگاه از سوی دانشکده