میز خدمت معاونت آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلیه معاونت ها

 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103

 - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی

 

 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000

 -شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

- نظر سنجی