دکتر ابوالفضل خواجوی راد (دانشیار فیزیولوژی)
 مشهد- خیابان دانشگاه -ساختمان مرکزی(قریشی)-دفتر معاونت آموزشی
تلفن : 38433999 051
نمابر : 38436828 051
رایانامه :khajavirada@mums.ac.ir