در این بخش آخرین اخبار واطلاعیه های مدیریت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید
 

سامانه جامع آموزشی

سامانه جامع آموزشی دانشگاه(دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، دانش آموختگان)

سامانه متقاضی میهمانی از

سامانه درخواست میهمانی از سایر دانشگاهها

سامانه ثبت نام آزمون ها

سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

سامانه دانش آموختگان

سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی

پذیرش دانشجویان اتباع خارجی تبصره 17

شرایط و چارت پذیرش تبصره 17

سامانه انتقالی از- دانشجویان خارجی

سامانه درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها و اتباع بیگانه

نیم سال تحصیلی اول 1401-1400 (ورودی های ماقبل 1400)

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

 1400/06/20 لغایت  1400/10/15

انتخاب واحد

 1400/06/06 لغایت  1400/06/18

حذف و اضافه

1400/06/27 لغایت 1400/07/01

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

 1400/10/18لغایت  1400/10/30

تعطیلی ها بین دو نیمسال

 1400/11/01 لغایت  1400/11/08

نیم سال تحصیلی دوم 1401-1400 (ورودی های ماقبل 1400)

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

 1400/11/18 لغایت   1401/03/27

انتخاب واحد

 1400/11/02 لغایت 1400/11/17

حذف و اضافه

 1400/12/02لغایت 1400/12/16

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

  1401/03/28 لغایت   1401/04/09

تعطیلی ها بین دو نیمسال

-----------------------

نیم سال تحصیلی اول 1401-1400 (ورودی 1400)

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

 1400/06/20 لغایت  1400/10/15

انتخاب واحد

 1400/06/06 لغایت  1400/06/18

حذف و اضافه

1400/06/27 لغایت 1400/07/01

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

 1400/10/18لغایت  1400/10/30

تعطیلی ها بین دو نیمسال

1400/11/01 لغایت  1400/11/08

نیم سال تحصیلی دوم 1401-1400 (ورودی 1400)

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

 1400/12/02 لغایت 1401/04/08

انتخاب واحد

 1400/11/25 لغایت  1400/12/02

حذف و اضافه

لغایت 1400/12/16 1400/12/24

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

  1401/04/08 لغایت 1401/04/19

تعطیلی ها بین دو نیمسال

----------------------