همکاران دفترمدیریت امور آموزشی

همکاران دفترمدیریت امور آموزشی

نام و نام خانوادگی :  حسن قوامی

سمت                    : مدیر امور آموزشی دانشگاه

شماره تماس        :38800280 -051 

پست الکترونیک    :ghavamih[at]mums.ac.ir 

نام و نام خانوادگی  :میمنت فرهنگدوست

سمت                    :معاون مدیر امور آموزشی

 شماره تماس        :38800290 -051 

پست الکترونیک:FarhangdoustM[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی  : فرید رحیم پور

سمت                    : مسئول دفتر مدیریت

 شماره تماس        :31409229 -051 

پست الکترونیک:RahimpourEF1[at]mums.ac.ir