همکاران ادارات مدیریت امور آموزشی

 

 


همکاران اداره خدمات آموزشی

همکاران شاغل در اداره خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی :  محمد حسین صاحبی

سمت                    : رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس        :3880284 -051 

پست الکترونیک    :sahebimh1[at]mums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی  : زهرا السادات حسینی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده داروسازی

 شماره تماس        :31409238 -051

پست الکترونیک:Hoseiniz15[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : محمد حسن میلانی

سمت                    : کارشناس مسئول ثبت نام ( رشته دندانپزشکی)

 شماره تماس        :31409252 -051

پست الکترونیک:milanimmh1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : حمید رضا عزت رحیمی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :31409244 -051 

پست الکترونیک:ezatrahimihe1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : هادی حسن زاده

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پیرا پزشکی و اتباع خارجی

 شماره تماس        :31409245 -051 

پست الکترونیک:hasanzadehh1[at]mums.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی  : هومن کوروش نیا

سمت                    :کارشناس آموزشی دانشکده بهداشت

 شماره تماس        :31409242 -051 

پست الکترونیک:kooroshniah1[at]mums.ac.ir

 

  •