صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل

  1. دريافت وضعيت تحصیلی دانشجوي مشمول اخراج و يا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل از دانشكده
  2. مشاهده و بررسی پرونده دانشجو
  3.  کارشناسي وبررسي وضعيتتحصیلی دانشجوو تطابق آن با محتواي پرونده و آيين نامه آموزشي مربوطه
  4. تهيه حكم اخراج و يا انصراف مربوطه و ارسال براي امضاء مديريت
  5. ارسال رونوشتي از حكم مربوطه به دانشكده جهت ارسال ريزنمرات دانشجوي اخراجي يا انصرافي(پس از تسویه حساب کامل با دانشگاه)