خروج از كشور جهت انجام امور علمي، زیارتی و سیاحتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  1. دريافت فرم تكميل شده اشتغال به تحصيل (همراه فرم تکمیل شده و تایید شده  مشخصات سفر برای حراست دانشگاه
  2. مشاهده و بررسی پرونده دانشجو
  3. استعلام از معاونت پژوهشي دانشگاه در مورد مدارك علمي ارائه شده توسط دانشجو(در صورت سفر علمی)
  4. تهيه نامه براي دفتر حقوقي جهت اخذ تعهد محضري (در صورت تاييد سفر علمي) و اخذ وثيقه ي ملكي يا بانكي از دانشجو  
  5. دريافت پاسخ دفتر حقوقي مبني بر اخذ تعهد محضري و يا وثيقه ملكي يا بانكي از دانشجو
  6. تهيه نامه معرفي به نظام وظیفه برای تایید خروج از کشور(ویژه متقاضیان پسر)