مکاتبات مربوط به نظام وظیفه

 1-درخواست معافیت تحصیلی : فرم مربوط - فرم ب) توسط کارشناس اداره کل آموزش تکمیل شده و پس ازامضا و مهررسمی به دانشجو جهت ارایه به پلیس بعلاوه10 داده می شود.

*دانشجو موظف است معافیت صادر شده توسط نظام وظیفه را سریعا دریافت و به مدیریت امور آموزشی ارایه نماید تا ثبت نام شود.

2- اعلام اخراج و انصراف به نظام وظیفه: پس از صدور حکم توسط مدیریت امور آموزشی مراتب توسط فرم مربوط به نظام وظیفه اعلام می شود .

 3- اعلام انتقال به نظام وظیفه : پس از تسویه حساب دانشجو ضمن ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه مقصد مراتب به نظام وظیفه اعلام می شود .

 4- اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه : اعلام فراغت از تحصیل دانشجو توسط اداره دانش آموختگان طی نامه مکتوب ورسمی به نظام وظیفه اعلام می شود .

 5- گواهی اشتغال به تحصیل : با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده مراتب به نظام وظیفه اعلام می شود .