صدور کارت دانشجویی کامپیوتری

  1. تهيه ليست اسامی دانشجویان و ارسال آن به حراست دانشگاه جهت صدور کارت
    2 .  اعلام به دانشکده جهت مراجعه دانشجو به منظور تهیه عکس
     3 .  صدور کارت توسط حراست ، ارسال به دانشکده مربوطه

* - جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده و تکمیل فرم مربوط پس از واریز وجه تعیین شدهضروری است .