15. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها

  1. دریافت آیین نامه ها ، برنامه هاي درسی و دستورالعمل ها از سوی وزارت متبوع
  2. تهیه نامه وارسال به منظور ابلاغ موارد فوق به دانشکده ها و سایر گیرندگان مربوط
  3. مکاتبه در خصوص ابهامات احتمالي با مرجع صادر کننده