دانشجويان انتقالي ازدانشگاههاي داخل كشور(فرزندان هيات علمي5% شاهد و کمیسیون موارد خاص و...)

 

الف : دانشجويان دانشگاههاي شهرستانهاكه باانتقال آنهابراساس5% شاهد موافقت شده است بايد با دردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

1-اصل موافقت نامه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ويك برگ تصویر ان
2-اصل شناسنامه و دوسري تصویرازتمام صفحات
3 –اصل كارت ملي و دوبرگ تصویر ان
4- دو قطعه عکس

5- در صورتی که قبلا در دانشگاه مبدا دروسی را گذرانیده است ارائه ریز نمرات دروس گذرانیده شده الزامی است
*  پس از ارائه مدارک فوق  و ثبت نامه قطعی در مدیریت امور آموزشی به دانشکده مربوطه معرفی می شده و از دانشگاه مبدا مدارک وی استعلام می شود که درخواست پیگیری آن با شخص دانشجو می باشد .

ب : دانشجوياني كه باانتقال آنها براساس تسهیلات فرزندان اعضای هيات علمي موافقت شده است بايد با دردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند

-اصل معرفي نامه سازمان سنجش آموزش كشور و يك برگ تصویر آن

-اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي و ياگواهي موقت آن و يك برگ تصویر آن
-اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه ويا گواهي موقت آن و يك برگ تصویر آن
- اصل ريزنمرات دوره متوسطه ودوره پيش دانشگاهي ويك برگ تصویر آن
-اصل شناسنامه و دو سري تصویر آن از تمام صفحات
-اصل كارت ملي و دوسري تصویر آن
-ارائه حكم هيات علمي و دو برگ تصویر آن(هيات علمي كه براساس آن دانشجومنتقل گرديده پدريا مادر)
*  پس از ارائه مدارک فوق و ثبت نام قطعی در مدیریت امور آموزشی جهت شروع تحصیل به دانشکده مربوط و در زمان مقرر معرفی می گردد .

ج : انتقال، جابجايي، ميهماني و تغيير رشته  دانشجويان

براساس مصوبه وزارت متبوع جابجايي ممنوع مي باشد.

 د : دانشجويان اين دانشگاه كه متقاضي ميهماني يا انتقال يا تغيير رشته به ساير دانشگاهها مي باشند 

 -بايد تقاضاي خود را با رعایت مفاد قانونی آیین نامه آموزشی دوره به دانشكده ارائه و فرم میهمانی را پس از تائید دانشكده به اين مدیریت تحويل نمایند و در صورت نداشتن منع قانونی جهت بررسي و اظهار نظر به دانشگاه مربوطه از طریق ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع در تابستان هر سال ارسال نمایند.


آدرس سایت وزارت جهت میهمانی :   http://guest.behdasht.gov.ir

آدرس سایت وزارت جهت انتقالی:     http://transmission.behdasht.gov.ir


ه : میهمانی از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه
- دانشجوي متقاضي ميهماني از شهرستان به اين دانشگاه بايد فرم ميهماني خود را كه حاوي دروس پيشنهادي در نيمسال مورد تقاضا مي باشد از دانشگاه مبدا دريافت و جهت طرح در شوراي نقل و انتقالات که در تابستان تشکیل      می شود در سامانه نقل وانتقالات وزارت متبوع ، با درج مدارک و مستندات لازم در خرداد ماه هر سال ثبت نام  نماید . نتیجه شورا به  متقاضي و دانشگاه مبدا و در صورت موافقت حکم میهمانی توسط کارشناسان اداره خدمات آموزشی و پس از ثبت نام از دانشجویان ذینفع تهیه و به دانشکده مربوطه ارسال می گردد.