صدور گواهي اشتغال به تحصيل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1- دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده

2- مراجعه به پرونده دانشجو و بررسی وضعیت تحصیلی وی

ضمناً اداره کل صرفا به مراکز نظامی و انتظامی، وزارت متبوع و... گواهی اشتغال به تحصیل صادر می کند که آنهم پس از ارسال گواهی مذکور از سوی دانشکده ها به اداره کل خواهد بود.