بررسي ماموريت آموزشي و مرخصي بدون حقوق دانشجويان با سهميه مربيان يا كاركنان

  1. اخذ ليست دانشجويان با سهميه فوق
  2. مراجعه به پرونده دانشجو
  3. تطبيق زمان ماموريت با شروع و اتمام دوره تحصيل دانشجو
  4. ارسال نامه جلوگيري از تحصيل به دانشكده مربوطه در صورت اتمام ماموريت آموزشی و يا مرخصی بدون حقوق و ارسال رونوشتي از آن به دانشجو و نيز به محل استخدام دانشجو
  5. اعلام تمديد ماموريت آموزشي و يا مرخصي بدون حقوق بر اساس ارائه مدارک فوق از سوي دانشجو و  سازمان استخدامی مربوط به دانشکده مربوطه