سامانه جامع آموزشی

سامانه جامع آموزشی دانشگاه(دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، دانش آموختگان)

سامانه متقاضی میهمانی از

سامانه درخواست میهمانی از سایر دانشگاهها

سامانه ثبت نام آزمون سراسری

سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

سامانه دانش آموختگان

سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی

سامانه متقاضی میهمانی به

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

سامانه انتقالی از- دانشجویان خارجی

سامانه درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها و اتباع بیگانه

نیم سال تحصیلی اول

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

شنبه 98/06/23 لغایت چهارشنبه 98/10/18

حذف و اضافه

دوشنبه 98/07/01 لغایت یکشنبه 98/07/07

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

فرجه امتحانات

5 روز

تاریخ امتحان ها

سه شنبه 98/10/24 لغایت  سه شنبه 98/11/08

تعطیلی ها بین دو نیمسال

جمعه  09‏/11‏/98  لغایت یک شنبه 98/11/13

انتخاب واحد

شنبه 98/06/16  لغایت  06/22‏/98

نیم سال تحصیلی دوم

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

دوشنبه 98/11/14 لغایت  دوشنبه 99/03/26

حذف و اضافه

دوشنبه 98/11/14 لغایت  دوشنبه 98/11/28

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

فرجه امتحانات

5 روز

تاریخ امتحان ها

یکشنبه 99/04/01 لغایت  یکشنبه 99/04/15

تعطیلی ها بین دو نیمسال

دوشنبه 16‏/04‏/99 تا  شروع سال تحصیلی جدید

انتخاب واحد

یک شنبه 11/06‏/98  لغایت  13‏/11‏/98
تماس با ما
امور عمومی
تعهدات و فرم ها
اداره خدمات آموزشی
اداره دانش آموختگان

اداره تحصیلات تکمیلی