سامانه جامع آموزشی

سامانه جامع آموزشی دانشگاه(دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، دانش آموختگان)

سامانه متقاضی میهمانی از

سامانه درخواست میهمانی از سایر دانشگاهها

سامانه ثبت نام آزمون ها

سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

سامانه دانش آموختگان

سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی

پذیرش دانشجویان اتباع خارجی تبصره 17

شرایط و چارت پذیرش تبصره 17

سامانه انتقالی از- دانشجویان خارجی

سامانه درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها و اتباع بیگانه

نیم سال تحصیلی اول

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

شنبه 99/06/29 لغایت چهارشنبه 99/10/25

انتخاب واحد

شنبه 99/06/15 لغایت  پنجشنبه 99/06/28

حذف و اضافه

شنبه 99/06/29 لغایت  پنجشنبه 99/07/10

فرجه امتحانات

8 روز

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

شنبه 99/11/04 لغایت چهارشنبه 99/11/16

تعطیلی ها بین دو نیمسال

جمعه 99/11/17 لغایت چهارشنبه 99/11/24

نیم سال تحصیلی دوم

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

شنبه 99/11/25 لغایت  پنجشنبه 1400/04/03

انتخاب واحد

شنبه 99/11/11 لغایت پنجشنبه 99/11/24

حذف و اضافه

شنبه 99/11/25 لغایت پنجشنبه 99/12/07

فرجه امتحانات

8 روز

حذف اضطراری

تا 5 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

یکشنبه 1400/04/12 لغایت  یکشنبه 1400/04/24

تعطیلی ها بین دو نیمسال

دوشنبه 25‏/04‏/1400 تا شروع سال تحصیلی جدید