در این بخش آخرین اخبار واطلاعیه های مدیریت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید
 

سامانه جامع آموزشی

سامانه جامع آموزشی دانشگاه(دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، دانش آموختگان)

سامانه متقاضی میهمانی از

سامانه درخواست میهمانی از سایر دانشگاهها

سامانه ثبت نام آزمون ها

سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

سامانه دانش آموختگان

سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی

پذیرش دانشجویان اتباع خارجی تبصره 17

شرایط و چارت پذیرش تبصره 17

سامانه انتقالی از- دانشجویان خارجی

سامانه درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها و اتباع بیگانه

نیم سال تحصیلی اول 1401-1400

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

شنبه 1400/06/20 لغایت چهارشنبه 1400/10/15

انتخاب واحد

شنبه 1400/06/06 لغایت جمعه 1400/06/18

حذف و اضافه

شنبه 1400/06/27 لغایت  پنجشنبه 1400/07/01

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

شنبه 1400/10/18لغایت پنجشنبه 1400/10/30

تعطیلی ها بین دو نیمسال

جمعه 1400/11/01 لغایت جمعه 1400/11/08

نیم سال تحصیلی دوم 1401-1400

مدت آموزش

17 هفته 

شروع و پایان آموزشی

شنبه 1400/11/09 لغایت  پنجشنبه 1401/03/19

انتخاب واحد

شنبه 1400/10/25 لغایت پنجشنبه 1400/11/07

حذف و اضافه

شنبه 1400/11/16پنجشنبه 1400/11/21

حذف اضطراری

تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی

تاریخ امتحان ها

شنبه  1401/03/28 لغایت  پنجشنبه 1401/04/09

تعطیلی ها بین دو نیمسال

جمعه 1401/04/10 تا شروع سال تحصیلی جدید