برگزاری چهل و چهارمین جلسه کمیته پذیرش

 چهل و چهارمین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در روز شنبه مورخ 1401/06/12 در محل سالن شورای معاونت برگزار شد.

از مهمترین موضوعات جلسه می توان به بحث و تبادل نظر در مورد هزینه های خوابگاه، امکانات رفاهی، تغذیه و نقلیه برای دانشجویان غیرایرانی اشاره کرد.