شهریه مصوب دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 98-99

بسمه تعالی

بدینوسیله شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 98-99 به شرح ذیل اعلام می شود.

 

مقطع

ورودی
سال

ورودی
ترم

ترم
تحصیلی

شهریه ثابت

اختصاصی
پایان نامه

اختصاصی
کارورزی

اختصاصی
کارآموزی

اختصاصی
عملی

اختصاصی
نظری

پایه عملی

پایه نظری

کمبود عملی

کمبود نظری

عمومی عملی

عمومی نظری

کاردانی
کارشناسی

1398

1

981

12,100,000

-

-

3,388,000

3,388,000

2,420,000

2,662,000

1,936,000

-

-

2,420,000

1,815,000

کاردانی
کارشناسی

1398

2

982

12,100,000

-

-

3,388,000

3,388,000

2,420,000

2,662,000

1,936,000

-

-

2,420,000

1,815,000

پزشکی
داروسازی

1398

1

981

24,200,000

9,680,000

6,655,000

6,655,000

6,655,000

5,445,000

6,655,000

4,235,000

3,630,000

2,420,000

2,420,000

1,815,000

پزشکی
داروسازی

1398

2

982

24,200,000

9,680,000

6,655,000

6,655,000

6,655,000

5,445,000

6,655,000

4,235,000

3,630,000

2,420,000

2,420,000

1,815,000

 دندان‌پزشکی

1398

1

981

24,200,000

9,680,000

9,680,000

9,680,000

9,680,000

5,445,000

6,655,000

4,235,000

3,630,000

2,420,000

2,420,000

1,815,000

 دندان‌پزشکی

1398

2

982

24,200,000

9,680,000

9,680,000

9,680,000

9,680,000

5,445,000

6,655,000

4,235,000

3,630,000

2,420,000

2,420,000

1,815,000

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه