صدور مجوزتحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته وتحويل دانشنامه وريزنمرات به دانش آموختگان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

با توجه به راه اندازی سامانه دانش آموختگان این دانشگاه از تاریخ 01/08/97 متقاضیان دریافت دانشنامه به آدرس سامانه مذکور http://ums.mums.ac.ir مراجعه کنند.