دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشگام در الکترونیکی شدن فرآیند ترفیع اعضای هیات علمی

 مدیر امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر تمامی فعالیت های مرتبط با اعضای هیات علمی دانشگاه به طور الکترونیکی انجام می شود و دانشگاه در این زمینه پیشتاز در سطح کشور است.

دکتر علی رضا عبداللهی مقدم در گفتگو با وب دا  دانشگاه علوم پزشکی مشهد را یکی از محدود دانشگاهای کشور در امر سامانه الکترونیک اعضای هیات علمی دانست و گفت : هم اکنون تمامی فعالیت های هفت گانه این دانشگاه  در حوزه های اجرایی، آموزشی ، پژوهشی ، ارائه خدمات بهداشتی درمانی ، فرهنگی  و توسعه فردی از طریق سامانه الکترونیکی صورت میگیرد که این امر مزایای زیادی در صرفه جویی در وقت و  هزینه را بدنبال دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: سامانه الکترونیکی انتظار شش ماه تا یک ساله اعضای هیات علمی دانشگاه را به یک ماه رساند؛ چراکه  ترفیع اعضای هیات علمی در گذشته ظرف چند ماه تا یکسال زمان لازم بود تا به نتیجه برسد اما با راه اندازی این سامانه ترفیعات به صورت ماهیانه  صادر میشود و پرداخت ها بنا به ترفیع به روز خواهد بود .

دکتر عبدالهی اضافه کرد :از سال ۹۶ تا کنون سامانه الکترونیکی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها راه اندازی شده بود اما بسیاری از کارها هنوز کاغذی بود ولی در سال جدید تمام کارها به صورت الکترونیک انجام میشود .

مدیر امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: سامانه حضور اعضای هیات علمی که از آبان سال ۹۶ در دانشگاه استقرار یافته و عملیاتی شده به تدریج کامل و در حال حاضر یکی از پرکاربرد ترین سامانه ها  در حوزه مدیریت هیات علمی دانشگاه  به شمار می رود.