تقويم آموزشی دانشگاه


تقویم آموزشی سال تحصیلی1398‏-1397

مصوب جلسه  853 مورخ 17‏/2‏/97 شورای آموزشی دانشگاه


نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ امتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

17 هفته

ازتاریخ شنبه مورخ 24‏‏/6‏‏/97

لغایت پنجشنبه 20‏‏/10‏‏/97

دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

از تاریخ چهارشنبه

26‏‏/10‏‏/97 لغایت

سه شنبه9‏‏/11‏‏/97

6روز ازتاریخ چهارشنبه10‏‏/11‏‏/97 لغایت دوشنبه

15‏‏/11‏‏/96

نیمسال دوم

17 هفته

از تاریخ سه شنبه

16‏‏/11‏‏/97لغایت

سه شنبه28‏‏/3‏‏/98

دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

از تاریخ

شنبه1‏/4‏‏/98

لغایت شنبه15‏‏/4‏‏/98

ازتاریخ

یکشنبه16‏‏/4‏‏/98 تا شروع

سال تحصیلی 99‏‏-98

انتخاب واحد: نیمسال اول    ازشنبه17/6/97   لغایت جمعه 23/6/97             نیمسال دوم :  ازشنبه6/11/97    لغایت دوشنبه 15/11/97