اعلام طول دوره دستیاری به مدیریت منابع انساني جهت احتساب سوابق خدمتی متخصصین دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پس ازوصول درخواست دانش آموخته ويا نامه از دانشگاه ها پرونده وي از بايگاني درخواست مي شود و پس از کارشناسي موضوع، نامه به منظور ارسال سوابق خدمتي نامبرده به مديريت منابع انساني دانشگاه مورد نظر تهيه مي شود.