مكاتبه با سازمان تامين اجتماعي و درخواست سوابق بيمه برای صدور مجوز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جهت دانش آموختگاني كه براي اخذ دانشنامه مراجعه مي نمايند جنانچه در مراكز خصوص به كار اشتغال داشته اند با سازمان تامين اجتماعي مكاتبه و سوابق بيمه آنها درخواست مي شود.