پاسخ به درخواست دانش آموختگان متقاضي اخذ تاييديه جهت خارج از كشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

متقاضیان اشتغال و یا ادامه تحصیل در سه كشورامريکا، کانادا وانگليس) لازم است فرم شماره 12 را تکميل نموده و به همراه مدارك ذکر شده در انتهاي فرم مذكور از طریق سامانه دانش آموختگان ارسال کنند. پاسخ متقاضي پس از دريافت و بررسي توسط مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مربوط ارسال خواهد شد. دانش آموختگان ذينفع پس از اطمينان از وصول نامه به مديريت امور آموزشي لازم است برای دريافت نامه( معرفي به روابط بين الملل دانشگاه) به مديريت مذکوردر دانشگاه مراجعه نمايند.