صدور گواهينامه موقت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به راه اندازی سامانه دانش آموختگان متقاضیان برای دریافت گواهینامه موقت به آدرس سامانه مذکور http://ums.mums.ac.ir مراجعه کنند.