ارسال تاییدیه جهت شروع طرح نیروی انسانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانش آموختگان پس از اعلام فراغت از تحصيل توسط دانشگاه، برای شروع طرح نیروی انسانی می توانند به سامانه Tarh.Behdasht.gov.ir  مراجعه و در صورت دریافت پیام مبنی بر تایید فراغت از تحصیل توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دفتر طرح دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه نمایند.