واحد استاد مشاور (مدیریت امور آموزشی )

 

 

"وظایف"

 

واحد استاد مشاور دانشگاه ساختاری تشکیلاتی ذیل مدیریت امورآموزشی است که به منظور پیگیری و اجرای "آیین نامه استاد مشاور دانشگاه( ابلاغی وزارت به شماره 110/500 مورخ 8/2/98 ) و در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان و به منظور پایش و پیشگیری از افت تحصیلی و رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل شده است.

شرح وظایف:

  • پیگیری و اجرای " آیین نامه استاد مشاور" ابلاغی وزارت به شماره 110/500 مورخ 8/2/98.
  • استخراج آمار دانشجویان مشمول آیین نامه استاد مشاور(دانشجویان تازه وارد، دانشجویان مشروطی، دانشجویان دارای معدل پایین، دانشجویان دارای 2 نمره افت معدل) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و ارجاع آنان به استاد مشاور مربوط.
  • پیگیری و نظارت بر فرایند وظایف استادان مشاور و عملکرد ایشان در طول سال تحصیلی.
  • برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی برای استادان مشاور در طول سال تحصیلی و تهیه بروشور و جزوات آموزشی در زمینه مباحث مورد نیاز استادان.
  • دریافت گزارش عملکرد استادان مشاوردر پایان هر ترم تحصیلی و تجمیع گزارش های دریافتی در قالب گزارش های تحلیلی و آماری.
  • ارزیابی وپایش استادان مشاور بر اساس گزارش های دریافتی و گزینش و معرفی استادان مشاور نمونه هر دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی و استاد مشاور نمونه دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی.
  • ارزیابی و پایش استادان مشاور از طرف دانشجویان و در قالب استخراج داده های حاصل از "فرم ارزیابی استاد مشاور".
  • برگزاری جلسات کارشناسی و هم افزایی با حضور مسئولان و کارشناسان استاد مشاور دانشکده ها و برگزاری جلسه " کمیته مرکزی استاد مشاور دانشگاه" با حضور مدیریت ارشد دانشگاه درطول سال تحصیلی و تصمیم گیری لازم به منظور پیگیری و اجرای آیین نامه استاد مشاور.
  • پیگیری و اجرای فرایند بارگذاری برنامه های استاد مشاور در سامانه جامع آموزشی مروارید وبرخط شدن کلیه فعالیت ها و فرایندهای استادان مشاور در این سامانه.