قابل توجه متقاضیان استفاده از آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان درمقاطع تخصصي باليني

متقاضیان میبایست مدارک لازم در فایل پیوست را حداکثر تا تاریخ 98/10/8 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  تحویل نمایند.

 دریافت دستورالعمل آئين نامه اجرايي

دریافت متن آئین نامه