اداره تحصیلات تکمیلی

 
 

 

وظایف

 

رسالت اين اداره انجام كليه امور مربوط به مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي باليني،تخصصي دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي از تاسيس رشته تا زمان فارغ التحصيلي  دانشجويان و دستياران مقاطع مذكور مي باشد و با بهره گيري از زحمات رياست و معاونين محترم آموزشي دانشكده هاي مربوط و تلاش مديران محترم گروه هاي آموزشي مربوط ، با تاکيد بر صحت انجام امور محوله براساس آيين نامه ها و نشست هاي مصوب وزارت متبوع است.

 شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداه خدمات آموزشي مقاطع تحصیلات تکمیلی

  1. ثبت نام  اینترنی از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكيو m.p.h  و آموزش پزشکي مجازي و post Doc  و By Reserch Ph.d  و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
  2. بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
  3. اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و ....
  4. بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با وزارت متبوع وحوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
  5. پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
  6. معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
  7. بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف فراغت از تحصيل و در صورت تکمیل بودن پرونده تحصیلی ، اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
  8. انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و