معاونین آموزشی سابق دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دكتر فریبرز ثمینی
ایمیل: saminif[at]mums.ac.ir
ازسال 1398 تا مهرماه1400

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص چشم پزشکی

دكتر محمد اعتضاد رضوی
ایمیل: etezadm[at]mums.ac.ir
ازسال 1396 تا سال 1398
دکتر محمدرضا دارابی محبوب
ایمیل :DarabiMMR[at]mums.ac.ir

از سال 1392 تا سال 1396

فوق تخصص اورولوژی

متخصص ایمونولوژی

دکتر جلیل توکل افشاری
ایمیل: Tavakolaj[at]mums.ac.ir

از سال 1393 تا سال 1394
 
دکتر فرشید عابدی
ایمیل: abedif[at]mums.ac.ir

ازسال 1388 تا سال 1390

متخصص بیماریهای عفونی

متخصص چشم پزشکی

دکتر اکبر درخشان
ایمیل: derakhshana[at]mums.ac.ir

ازسال 1384 تا سال1388
 
دکتر سید محمدحسین بحرینی طوسی
ایمیل:  BahreyniMH[at]mums.ac.ir

ازسال 1379 تا سال 1384

متخصص فيزيك پزشكی

متخصص داخلی

دکتر محمد جواد مجاهدی
ایمیل:  mojahedimj [at]mums.ac.ir

ازسال 1376 تا سال 1379
دکتر مجید ابریشمی
ایمیل:  abrishamim[at]mums.ac.ir

ازسال 1372 تا سال 1376

متخصص چشم پزشكی

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر یحيی نوروزی بیگی
ایمیل:  NoroozbeigiY[at]mums.ac.ir

ازسال 1396 تا سال 1372
دکتر سيد رضاللهی
ایمیل:  

ازسال 1365تا سال 1369

متخصص انگل شناسی