معاونت آموزشی

برگزاری صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1401/08/30با حضور اعضای جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که در محل سالن شورای ریاست دانشگاه تشکیل شد، ضمن بررسی گزارش اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسه قبل و هچنین تبادل نظر در خصوص رای دیوان عدالت اداری در خصوص حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)، موضوع بروزرسانی بسته "توانمندسازی دانشجویان در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم" و نحوه ادامه فعالیت های این حوزه با حضور آقای دکتر باقری، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه، مورد بحث و تبادل قرار گرفت.