برگزاری یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1401.06.07 با حضور اعضای جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی درخواست های دانشجویی و تصویب برنامه زمان بندی جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در شش ماهه دوم سال 1401، در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر شد:

  • گزارش اقدامات انجام شده دبیرخانه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه در خصوص تعیین لیست رشته های اولویت دار دانشکده های تابعه تا سال 1408 در سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی کلان منطقه نه آمایشی

گزارش اقدامات دانشکده پزشکی و دندانپزشکی برای برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران تخصصی پزشکی و دندانپزشکی جدیدالورود