برگزاری چهارمین جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 1401

در روز شنبه 1401/06/05 هم زمان با روز داروساز چهارمین جلسه شورای بورس دانشگاه  در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه، با حضور معاونین آموزشی و پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده های تابعه و سایر اعضای شورا برگزار شد.

از موضوعات مهم دستور کار جلسه بررسی فرآیند سه فازی پیشنهادی ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی و شیوه نامه پرداخت هزینه ثبت نام دوره های ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی بود. در این جلسه ضمن بررسی امتیازات مقالات شرکت کنندگان ششمین فراخوان دوره های تکمیلی خارج از کشور دانشجویان دکتری تخصصی مقرر شد برای فراخوان هفتم متقاضیان سوابق و مستندات خود را از طریق سامانه پژوهان ارائه نمایند.