نشست مشترک در خصوص سامانه برنامه عملیاتی دانشکده های تابعه

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  در جلسه ای که در روز یکشنبه مورخ 1400.07.18 با حضور مدیران و کارشناسان دبیرخانه ستاد تحول و آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانشگاه برگزار شد، ضمن معرفی سامانه و فرآیند برنامه عملیاتی حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه  در سه سال گذشته در بستر سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (فرابر)، به مقایسه سامانه مذکور و سامانه برنامه عملیاتی وزارتی (HOP) و بررسی نقاط قوت و ضعف این دو سامانه پرداخت. همچنین در خصوص استمرار بارگذاری برنامه مذکور بر سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (فرابر) یا انتقال به سامانه برنامه عملیاتی وزارتی (HOP) بحث و تبادل نظر پرداختند.