برگزاری چهارمین جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 1400

چهارمین جلسه شورای بورس دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 1400.05.31 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده های تابعه و سایر اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی دستور کار جلسه، بر بررسی وضعیت آمار بورسیه های دانشگاه و اعضای هیات علمی استفاده کننده از ماموریت آموزشی تاکید گردید.