تصویب برون سپاری آموزش مداوم جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برون سپاری آموزش مداوم جامعه پزشکی در شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نشست شورای آموزش مداوم که به منظور تصمیم گیری خط مشی های آتی و برنامه های آموزشی  پیشنهادی در شرایط همزیستی با ویروس کرونا برگزارشد واگذاری اجرای برنامه آموزش مجازی همزمان به بخش خصوصی و چگونگی اجرای این وبینارها مورد تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت .

دکتر دهقان نیری برون سپاری بیشتر اجرای برنامه ها به بخش خصوصی و واگذاری تولید بسته های محتوای آموزش مجازی به انجمن ها، سازمان های علمی ، بیمارستان ها و مؤسساتی که توانمندی های آموزشی آن ها تایید شده باشد را از جمله مصوبات این شورا ذکر کرد.

 وی اجرای وبینارهای برخط و همزمان آموزشی را توفیق و تجربه مطلوب و راهی برای کاهش هزینه ها، مدیریت زمان و به روز بودن اطلاعات در شرایط شیوع ویروس کرونا و بعد از آن دانست و بر ارتقای کیفیت و کمیت هرچه بیشتر و ادامه مسیر برای تولید و اجرای برنامه های آموزشی به صورت مجازی به شرط دقت در کیفیت تاکید کرد.

دبیرشورای برنامه ریزی و هماهنگی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص این شورا بیان داشت؛ به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش، شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه تشکیل می شود که محل سیاست گذاری وتعیین خط مشی های کلی آموزش مداوم و مسئول اصلی  نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها می باشد .

دکتر دهقان نیری هدف کلی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی را ارتقای سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی و بهينه سازی خدمات بهداشتی و درمانی کشور و دستيابی به استاندارد های کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه ای وابسته , منطبق با نيازهای جامعه ذکر کرد.

وی افزود، ریاست این شورا  بر عهده رئیس دانشگاه و دبیر اجرایی آن مدیر آموزش مداوم بوده و معاونان آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمان و داروی دانشگاه و یا نمایندگان ایشان، نماینده سازمان نظام پزشکی مرکز استان ، دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه، روسای دانشکده های پزشکی و پرستاری  و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در این شورا عضویت دارند.