سر فصل دروس

کارشناسي ارشد
 
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مامائی
 برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشدمیکروب شناسی
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی
 
 
دکتري تخصصي ph.D
 
 
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) رشته ایمنی شناسی پزشکی
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) رشته فیزیولوژی
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D)رشته سم شناسی
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) رشته بهداشت باروری
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) رشته باکتري شناسي پزشکي
 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) رشته مواد دنداني
 
 
 تخصصي دندانپزشکي
 
برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي ارتودانتيکس
 
برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي اندودانتيکس
 
برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي بيماريهاي دهان و تشخيص
 
برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي پروتزهاي دنداني
 
برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي پريودانتيکس برنامه آموزشي دوره دستيار تخصصي پاتولوژي دهان و فک

کارشناسی ناپیوسته
 
 
برنامه درسي دوره کارشناسي پيوسته پرستاري
 
برنامه درسي دوره کارشناسي پيوسته مامايي
 
برنامه درسي دوره کارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي
 
برنامه درسي دوره کارشناسي ناپيوسته مدارک پزشکي
برنامه درسي دوره کارشناسي ناپيوسته پرتو درماني برنامه درسي دوره کارشناسي ناپيوسته هوشبري