اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
با توجه به درخواست دانشجویان و هماهنگی های انجام شده با بنیاد ملی نخبگان:
زمان نهایی تحویل فرم تاییدیه گزارش نیمسال اول 98-99 : پایان بهمن ماه 
زمان نهایی  تحویل فرم قرارداد نیمسال دوم 98- 99: تا پایان 10 اسفند ماه میباشد.
لطفا فایل فعالیت انجام شده مربوط به گزارش نیمسال اول خود را جهت تایید پایان کار از طریق ایمیل ارسال کنید و فرم تایید گزارش نیمسال اول و قرارداد نیمسال دوم خود را نیز حضوری تا تاریخ مذکور به واحد استعداد های درخشان تحویل دهید.