دوره آموزشی کددار « آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای محتوا سازی الکترونیکی »

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی  کددار « آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای محتوا سازی الکترونیکی  » در  دو گروه  و در روزهای  شنبه 16/06/98 و یک شنبه 17/06/98 و دوشنبه 25/06/98 و چهار شنبه 27/06/98  بمدت 12ساعت در در محل دانشکده داروسازی – مرکز ITتوسط آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  جهت  کارکنان این معاونت برگزار گردید .