دوره آموزشی کددار« آشنایی با شیوه طراحی آموزشی »

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی  کددار« آشنایی با شیوه طراحی آموزشی » در  دو گروه  و درروزهای  دوشنبه 04/06/98و سه شنبه 05/06/98  و دوشنبه 11/06/98و سه شنبه 12/06/98 بمدت 12ساعت در دانشکده دندانپزشکی توسط آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  جهت  کارکنان این معاونت برگزار گردید.