مدیریت آموزش مداوم

  هدف کلی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی و بهينه سازی خدمات بهداشتی و در مانی کشور و دستيابی به استاندارد های کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه ای وابسته , منطبق با نيازهای جامعه است. اعضای جامعه پزشکی کشور که بعنوان مشمولين قانون از آنها نام برده می شود موظفند جهت تمديد مجوز ادامه فعاليتهای حرفه ای خود, با شرکت در دوره های زمانی مشخص در برنامه های آموزش مداوم , امتيازات لازم را در آن مقطع را کسب نمايند.
 سامانه یکپارچه کشوری آموزش مداوم
برنامه عملیاتی 1401
   سایت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  قوانین و مقررات  آموزش مداوم 
   شیوه نامه همکاری دبیران علمی برنامه های حضوری آموزش مداوم
   آموزش نحوه تولید PowerPoint جدید مبتنی بر قالب طراحی ( ویژه مدرسین )
 انتقادات و پیشنهادات