فرآیند های اداره تحصیلات تکمیلی

  فرآیندهای اداره تحصیلات تکمیلی
     ثبت نام براي شركت درامتحانات آزمون پذيرش مقطع فوق تخصصي وفلوشيپ  وآزمونهاي داخلي نظيرm.p.h و آموزش پزشکي مجازي
     ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d. ) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي وآزمونهاي داخلي نظيرm.p.h و آموزش پزشکي مجازي وپذیرفته شدگان اتباع بیگانه و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
     اخذ شهريه وهزينه تحصيلي از دستياران مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d. ) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي انتقالی یا تکمیل دوره خارج ازکشور كه واجد شرايط پرداخت شهريه وهزينه تحصيلي ميباشند
     بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
    هماهنگي با دانشكده هاي مربوط جهت ثبت نام دستياران تخصصي پزشكي ، دندانپزشكي وفوق تخصصي و به منظور شركت در امتحانات ارتقاء وگواهينامه و دانشنامه تخصصي
     مكاتبات و ايجاد هماهنگي با ارتش وسپاه پاسداران جهت دانشجويان و دستياران پذيرفته شده نيروهاي مسلح و تنظیم قرار داد مالی مربوطه
     بررسي وضعيت و معرفي افراد شاغل به تحصيل خارج از كشور جهت ارزشيابي علمي وعملي به دانشكده پزشكي واعلام نتيجه ارزشيابي به وزارت متبوع
     اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و ....
     بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي باحوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
     پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
     معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
     بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف  فراغت از  تحصيل و اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
    انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل