مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

آموزشی پزشکی پاسخگو
واحد ارزشیابی

واحد برنامه ریزی

 

-راه اندازي گروه جديد آموزشي

 

- راه اندازي رشته - دوره در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

قطب تکنولوژی آموزشی
  - فرآیند ارائه ایده؛ طرح اجرایی و محصول تولید شده برای مشارکت با قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور
   واحد پژوهش در آموزش
   واحد مرکز مهارتهای بالینی
  . تنظيم برنامه زمانبندي ماهانه كارگاه هاي آموزشي مركز مهارتهاي باليني
  . ارتقاء كيفيت كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي باليني
  تهيه فيلم هاي آموزشي در زمينه مهارتهاي باليني
  . راه اندازي كارگاههاي آموزشي جديد در مركز مهارتهاي باليني
  .برگزاري كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي باليني كنسل شده
   برگزاري كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي باليني در قالب برنامه آموزش مداوم
  خريد تجهيزات جديد در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  تعمير تجهيزات در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد
   برگزاری آزمون osce  در مرکز مهارتهای بالینی
  تهیه  بسته های آموزشی در زمینه  مهارتهای عملی در مرکز مهارتهای بالینی
  تهیه و تولید فیلم های آمورشی در زمینه مهارت های عملی در مرکز مهارتهای بالینی
  تشکیل کارگاههای مهارتهای عملی دانشجویان پرشکی در مرکز مهارتهای بالینی
  آموزش مهارت  در مرکز مهارتهای بالینی