رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

ردیف دانشکده رشته مقطع
       
2 پزشكي علوم تشریحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
3 پزشكي علوم تشریحی دکترای تخصصی( Ph.D)
4 پزشكي جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری) فوق تخصصي
5 پزشكي فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 پزشكي فیزیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
7 پزشكي الرژی و ايمونولوژی بالینی (ايمونولوژی و الرژی کودکان) فوق تخصصي
8 پزشكي انگل شناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
9 پزشكي فارماكولوژي دکترای تخصصی( Ph.D)
10 پزشكي ميكروبشناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
11 پزشكي دوره عالي بهداشت عمومي دوره M.P.H
12 پزشكي فيزيولوژي کارشناسی ارشد ناپیوسته
13 پزشكي فيزيولوژي دکترای تخصصی( Ph.D)
14 پزشكي بيماريهاي مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
15 پزشكي زنان و زايمان تخصصی بالینی(دستیاری)
16 پزشكي گوش و حلق و بيني تخصصی بالینی(دستیاری)
17 پزشكي بيماريهاي داخلي تخصصی بالینی(دستیاری)
18 پزشكي جراحی کلیه و مجاری ادراری تخصصی بالینی(دستیاری)
19 پزشكي آسيب شناسي تخصصی بالینی(دستیاری)
20 پزشكي راديولوژي تخصصی بالینی(دستیاری)
21 پزشكي چشم پزشكي تخصصی بالینی(دستیاری)
22 پزشكي بيماريهاي عفوني و گرمسيري تخصصی بالینی(دستیاری)
23 پزشكي بيماريهاي قلب و عروق فوق تخصصي
24 پزشكي بيماريهاي قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
25 پزشكي بيهوشي تخصصی بالینی(دستیاری)
26 پزشكي جراحي عمومي تخصصی بالینی(دستیاری)
27 پزشكي بيماريهاي پوست تخصصی بالینی(دستیاری)
28 پزشكي ايمني شناسي پزشكي کارشناسی ارشد ناپیوسته
29 پزشكي ايمني شناسي پزشكي دکترای تخصصی( Ph.D)
30 پزشكي پرتودرماني تخصصی بالینی(دستیاری)
31 پزشكي جراحي مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
32 پزشكي روماتولوژي فوق تخصصي
33 پزشكي بيماريهاي ريه فوق تخصصي
34 پزشكي غدد درون ریز و متابولیسم بالغین فوق تخصصي
35 پزشكي طب نوزادی و پیرامون تولد(نوزادان) فوق تخصصي
36 پزشكي نفرولوژي فوق تخصصي
37 پزشكي خون شناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
38 پزشكي روانپزشكي تخصصی بالینی(دستیاری)
39 پزشكي گوارش بالغين فوق تخصصي
40 پزشكي بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41 پزشكي بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی( Ph.D)
42 پزشكي جراحی عروق فوق تخصصي
43 پزشكي پزشکی هسته ای تخصصی بالینی(دستیاری)
44 پزشكي غدد درون ریزومتابولیسم کودکان (غدد اطفال) فوق تخصصي
45 پزشكي ژنتيك انساني کارشناسی ارشد ناپیوسته
46 پزشكي ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل) تخصصی بالینی(دستیاری)
47 پزشكي کودکان(بیماریهای کودکان) تخصصی بالینی(دستیاری)
48 پزشكي کلیه اطفال فوق تخصصي
49 پزشكي قرنیه فلوشيب
50 پزشكي ویتره و ریتن فلوشيب
51 پزشكي اموزش پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
52 پزشكي علوم تغذیه کارشناسی ارشد ناپیوسته
53 پزشكي علوم تغذیه دکترای تخصصی( Ph.D)
54 پزشكي علوم تغذیه MD-Ph.D
55 پزشكي جراحی اطفال فوق تخصصي
56 پزشكي باکتری شناسی پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
57 پزشكي انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
58 پزشكي انفورماتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
59 پزشكي پزشکی اجتماعی تخصصی بالینی(دستیاری)
60 پزشكي طب اورژانس تخصصی بالینی(دستیاری)
61 پزشكي خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون کارشناسی ارشد ناپیوسته
62 پزشكي زیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) دکترای تخصصی( Ph.D)
63 پزشكي پزشکی مولکولی دکترای تخصصی( Ph.D)
64 پزشكي پزشکی مولکولی MD-Ph.D
65 پزشكي ژنتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
66 پزشكي تغذيه MD-Ph.D
67 پزشكي اندویورولوِژی فلوشيب
68 پزشكي اینترونشنال کاردیولوژی فلوشيب
69 پزشكي مغز و اعصاب کودکان فوق تخصصي
70 پزشكي بیماریهای قلب و عروق فوق تخصصي
71 پزشكي بیماریهای قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
72 پزشكي طب کار تخصصی بالینی(دستیاری)
73 پزشكي ویروس شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
74 پزشكي قارچ شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
75 پزشكي روانپزشکی کودک و نوجوان فوق تخصصي
76 پزشكي جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی فوق تخصصي
77 پزشكي انکولوژی زنان فلوشيب
78 پزشكي بیهوشی قلب فلوشيب
79 پزشكي مراقبت های ویژه اطفال فلوشيب
80 پزشكي مراقبت های ویژه فوق تخصصي
81 پزشكي اقدامات مداخله ای قلب بزرگسالان فلوشيب
82 پزشكي پزشکی دکتری حرفه ای
83 پزشكي بیماریهای قرنیه و خارج چشمی فلوشيب
84 پزشكي ناباروری فلوشيب
85 پزشكي رینولوژی فلوشيب
86 پزشكي اکو کاردیوگرافی فلوشيب
87 پزشكي رادیولوژی مداخله ای فلوشيب
88 پزشكي آموزش جامعه نگر در نظام سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته
89 دندانپزشکي دندانپزشکی دکتری حرفه ای
90 دندانپزشکي دندانپزشکی تكميلي دكتري
91 دندانپزشکي پاتولوژي فك و دهان تخصصي
92 دندانپزشکي دندانپزشكي كودكان تخصصي
93 دندانپزشکي پروتزهاي دنداني تخصصي
94 دندانپزشکي پريودانتيكس تخصصي
95 دندانپزشکي ارتودانتيكس تخصصي
96 دندانپزشکي دندانپزشكي ترميمي تخصصي
97 دندانپزشکي اندودانتيكس تخصصي
98 دندانپزشکي بیماریهای دهان و تشخیص تخصصي
99 دندانپزشکي راديولوژي دهان و فك و صورت تخصصي
100 دندانپزشکي جراحي دهان و فك و صورت تخصصي
101 دندانپزشکي سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکترای تخصصی( Ph.D)
102 داروسازي داروسازی دکتری حرفه ای
103 داروسازي داروسازی تكميلي دكتري
104 داروسازي فارماسيوتيكس دکترای تخصصی( Ph.D)
105 داروسازي بیوتکنولوژی دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
106 داروسازي سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
107 داروسازي سم شناسی دکترای تخصصی( Ph.D)
108 داروسازي نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
109 داروسازي کنترل دارو دکترای تخصصی( Ph.D)
110 داروسازي فارماکوگنوزی دکترای تخصصی( Ph.D)
111 داروسازي داروسازی سنتی دکترای تخصصی( Ph.D)
112 داروسازي شیمی داروئی دکترای تخصصی( Ph.D)
113 علوم پیراپزشکی فیزیوتراپی كارشناسي پيوسته
114 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسي پيوسته
115 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسي ناپيوسته
116 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسي پيوسته
117 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسي ناپيوسته
118 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی كارشناسي پيوسته
119 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته
120 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی دکترای تخصصی( Ph.D)
121 علوم پیراپزشکی ضبط آمار و مدارک پزشکی كارشناسي ناپيوسته
122 علوم پیراپزشکی فناوری اطلاعات سلامت كارشناسي پيوسته
123 علوم پیراپزشکی گفتار درمانی كارشناسي پيوسته
124 پرستاري و مامايي پرستاری کاردانی
125 پرستاري و مامايي پرستاری كارشناسي پيوسته
126 پرستاري و مامايي پرستاری كارشناسي ناپيوسته
127 پرستاري و مامايي پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
128 پرستاري و مامايي پرستاری دکترای تخصصی( Ph.D)
129 پرستاري و مامايي فوریتهای پزشکی كارشناسي ناپيوسته
130 پرستاري و مامايي بهداشت باروری دکترای تخصصی( Ph.D)
131 پرستاري و مامايي مامائي كارشناسي پيوسته
132 پرستاري و مامايي مامائي كارشناسي ناپيوسته
133 پرستاري و مامايي مامائي کارشناسی ارشد ناپیوسته
134 پرستاري و مامايي اتاق عمل كارشناسي پيوسته
135 پرستاري و مامايي اتاق عمل كارشناسي ناپيوسته
136 پرستاري و مامايي هوشبری كارشناسي پيوسته
137 پرستاري و مامايي هوشبری كارشناسي ناپيوسته
138 پرستاري و مامايي پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته
139 پرستاري و مامايي پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد ناپیوسته
140 پرستاري و مامايي مشاوره درمامایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
141 پرستاري و مامايي پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد ناپیوسته
142 پرستاري و مامايي پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
143 پرستاري و مامايي پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاري و مامايي پرستاری کودکان کارشناسی ارشد ناپیوسته
145 پرستاري و مامايي روان پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
146 بهداشت آمار زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته
147 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسي پيوسته
148 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسي ناپيوسته
149 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
150 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسي ناپيوسته
151 بهداشت مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته
152 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسي پيوسته
153 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسي ناپيوسته
154 بهداشت اموزش بهداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته
155 بهداشت بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
156 بهداشت بهداشت محیط كارشناسي ناپيوسته
157 بهداشت بهداشت حرفه ای كارشناسي پيوسته
158 بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
159 پرستاری کاشمر پرستاری كارشناسي پيوسته
160 پرستاری کاشمر فوریتهای پزشکی کاردانی
161 پرستاری کاشمر اتاق عمل كارشناسي ناپيوسته
162 پرستاری کاشمر هوشبری كارشناسي ناپيوسته
163 دانشکده طب سنتی ایرانی طب سنتی ایرانی دکترای تخصصی( Ph.D)
164 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای دکترای تخصصی پژوهشی
165 پژوهشکده بو علی ايمنولوژي دکترای تخصصی پژوهشی
166 پژوهشکده بو علی نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی پژوهشی
167 پژوهشکده بو علی سم شناسی (ph.D پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
168 پژوهشکده بو علی بیوتکنولوژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
169 پژوهشکده بو علی نانو فناوری(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
170 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دندانپزشکی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
171 پژوهشکده بو علی علوم داروئی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
172 پژوهشکده بو علی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
173 پژوهشکده بو علی آلرژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
174 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
175 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
176 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسي پيوسته
177 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسي ناپيوسته
178 دانشکده تربت جام مهندسی بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
179 دانشکده تربت جام پرستاری كارشناسي پيوسته
180 دانشکده تربت جام فوریتهای پزشکی کاردانی
181 پرستاری قوچان پرستاری كارشناسي پيوسته
182 مرکز اموزشی درگز فوریتهای پزشکی کاردانی