تسويه حساب دانشجويان اخراجي و انصرافي از تحصيل

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  1. تكميل فرم تقاضانامه تسويه حساب توسط دانشجوي انصرافي و يا اخراجي و يا تكميل توسط وكيل رسمي وي  و تسليم آن به دانشكده
  2. انجام تسويه حساب با دانشكده توسط دانشجو و تاييد قسمت مربوط توسط دانشكده
  3. انجام تسويه حساب با امور دانشجويي دانشگاه و تاييد قسمت مربوط توسط امور دانشجويي
  4. وصول گزارش وضعيت تحصيلي دانشجو و تعداد واحدهاي گذرانيده به تفکيک دروس نظري و عملي از دانشکده واستعلام از وزارت متبوع در مورد هزينه هاي آموزش رايگان دانشجو
  5. وصول پاسخ وزارت متبوع (در مورد آموزش رايگان و بدهي صندوق رفاه وزارت متبوع) و تاييد تسويه حساب نهايي
  6. راهنمايي دانشجو و يا وكيل رسمي وي به بايگاني جهت دريافت مدارك ثبت نامي و ريز نمرات حسب مورد و دریافت رسید