اعلام فراغت از تحصيل

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  1. دريافت ريزنمرات و فرم هاي فارغ التحصيلي تاييد شده دانشجويان از دانشكده مربوط
  2. مراجعه به پرونده دانشجو و بررسی وضعیت تحصیلی
  3. بررسي ريزنمرات دانشجو مطابق برنامه درسي و آيين نامه مربوطه
  4. تاييد مراتب فوق از طريق درج مهر و امضاء رييس اداره
  5. ارسال مدارک دريافتي به اداره دانش آموختگان