واحد رایانه (مدیریت امور آموزشی)

مرکزسنجش آموزش علوم پزشکی/ آزمون های مرکز سنجش کشور

 

 مسولیت امور اجرایی آزمون ها و طراحی سوالات

حفاظت آزمون : تامین امنیت و حفاظت کلیه حوزه های آزمون و طراحی سوال

نظارت بر فرآیندهای برگزاری آزمون و طراحی سوالات از نظر امور فنی رایانه ای و شبکه ای مرکز سنجش ، همچنین پایش و ذخیره سازی اطلاعات صوتی ، تصویری آزمون دهندگان و طراحان سوال به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری