برگزاری کارگروه های بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان شانزدهمین فراخوان اعضای هیئت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

کارگروه های بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان شانزدهمین فراخوان اعضای هیئت علمی مورخ 15 اردیبهشت برگزار گردید.