نحوه درخواست خوابگاه جهت دانشجویان مقطع Ph.D سال تحصیلی 1400-1399

اداره امور خوابگاه های مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،نحوه درخواست خوابگاه جهت دانشجویان مقطع Ph.D ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد.
با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص متقاضیان خوابگاه و با هدف جمع آوری آمار و برنامه ریزی از متقاضیان درخواست میشود چنانچه تمایل به استفاده از خوابگاه در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دارند، نسبت به تکمیل فرم درخواست خوابگاه دانشجویان غیربومی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارسال فرم به نشانی ایمیل زیر اقدام نمایند:Yaghoubifz۱@mums.ac.ir

تذکر:

بدیهی است که ارسال درخواست به منزله تعهد ارائه خوابگاه به دانشجو نخواهد بود.