تکمیل ظرفیت رشته های ویتره ورتین وبیماریهای عروقی مغزی وسکته مغزی آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصص(فلوشیپ)سال تحصیلی 1400-1399

 بدین وسیله اعلام می شود براساس نامه شماره505/1507/دبه تاریخ1399/06/18دبیرمحترم شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع باتوجه به شیوع بیماری کووید19ودرگیری داوطلبین و اعلام نیازگروه های محترم تخصصی این دانشگاه مجاز می باشد از کلیه داوطلبین ثبت نام شده وغایب درآزمون کتبی پذیرش دستیاردوره های مذکورمراحل اجرایی برگزاری آزمون کتبی وشفاهی مجددتکرار نماید. ضمنا زمان ومکان آزمون یادشده متعاقبا اعلام خواهدشد.